Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 16. (kedd)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 13. (kedd)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 11. (kedd)

2018. december 25. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 15. (hétfő)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 12. (hétfő)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 25. (kedd)KeresőÓvodavezető munkakör - Sülysáp


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Sülysápi Csicsergő Óvoda

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

 

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Vasút utca 88.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

Az intézményhez 3 tagóvoda tartozik, az alkalmazottak száma: 42 fő.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-          az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-          a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,

-          a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

-          felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        a 2011. évi CXC törvény 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,

−        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

−        legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

−        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−        vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 3 év vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. május 8.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. június 21.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/435-001 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−        elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  S/2959/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és helyi lapja

Közigállás publikálás időpontja: 2018. április 9.
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként