Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 16. (kedd)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 13. (kedd)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 11. (kedd)

2018. december 25. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 15. (hétfő)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 12. (hétfő)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 25. (kedd)KeresőGólyahír Bölcsőde BÖLCSŐDEVEZETŐ munkakör


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Gólyahír Bölcsőde

BÖLCSŐDEVEZETŐ (magasabb vezető)

 

beosztásának ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

−   Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

−   Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

−   A vezetői megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, kinevezéstől 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

−   Pest megye, 2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó személyek száma:

−   14 fő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

−   A bölcsődevezető felelős az intézményben a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

−   Feladata az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése; a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása; a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   Kinevezés esetén 4 hónap, illetve a Kjt. szerint vonatkozó próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

−   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

−   A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében (I. Rész, I. Alapellátások 2. B) pont) előírt képesítés: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) VAGY bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus.

−   legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

−   felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, internet),

−   magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−   cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−   kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   Fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

−   A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

−   2017. november 6.

A pályázat elbírálásának határideje:

−   2017. november 23.

A pályázat elbírálásának módja:

−   A pályázatról – szakbizottság véleményezését és a pályázatuk alapján alkalmasnak talált jelöltek meghallgatását követően – Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat benyújtásának módja:

−   postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

−   elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu címen,

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: S/5762/2017., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

−   dr. Tóth Krisztina jegyző a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-435 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−   Sülysáp Város Önkormányzatának honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként