Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőGólyahír Bölcsőde BÖLCSŐDEVEZETŐ munkakör


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Gólyahír Bölcsőde

BÖLCSŐDEVEZETŐ (magasabb vezető)

 

beosztásának ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

−   Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

−   Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

−   A vezetői megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, kinevezéstől 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

−   Pest megye, 2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó személyek száma:

−   14 fő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

−   A bölcsődevezető felelős az intézményben a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

−   Feladata az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése; a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása; a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   Kinevezés esetén 4 hónap, illetve a Kjt. szerint vonatkozó próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

−   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

−   A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében (I. Rész, I. Alapellátások 2. B) pont) előírt képesítés: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) VAGY bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus.

−   legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

−   felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, internet),

−   magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−   cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−   kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   Fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

−   A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

−   2017. november 6.

A pályázat elbírálásának határideje:

−   2017. november 23.

A pályázat elbírálásának módja:

−   A pályázatról – szakbizottság véleményezését és a pályázatuk alapján alkalmasnak talált jelöltek meghallgatását követően – Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat benyújtásának módja:

−   postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

−   elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu címen,

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: S/5762/2017., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

−   dr. Tóth Krisztina jegyző a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-435 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−   Sülysáp Város Önkormányzatának honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként