Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés: +36(40)200-817 E-mail

Csőtörés bejelentése: +36(70)902-6096

Csatorna hibabejelentés: +36(70)685-9322

Közterület-felügyelő :

TÁVÜSZ Kft. - szennyvízszippantás: +36(30)742-0341


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

április 14. (péntek)

május 12. (péntek)

június 9. (péntek)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

április 4. (kedd)

április 18. (kedd)

május 2. (kedd)

május 16. (kedd)

június 6 (kedd)KeresőNagy fejlesztések jöhetnek Sülysápon

Minden eddiginél nagyobb fejlesztések jöhetnek Sülysápon címmel készített interjút Horinka László polgármesterrel a Sülysápi Hírforrás. A beszélgetést itt is közöljük.
Minden eddiginél több pénzt fordítanak idén útépítésre, több pályá­zat elbírálása a küszöbön áll, a megkezdett projektek befejeződhetnek. Horinka László polgármesterrel beszélgettünk a 2017-es év terveiről, feladatairól és a város folyamatos fejlődéséről.

 

Mi volt a tavalyi év három legfonto­sabb eredménye az Ön szemszögéből?

A 2016-os év a település életében talán nem volt túl látványos, hiszen nem zaj­lottak jelentős beruházások. A csatorná­zásnak a végére értünk és nem indult el újabb jelentős beruházás. Már-már meg­szokottá váltak a folyamatos kisebb-na­gyobb fejlesztések: a Malom utcai sport­öltözőt sikerült bővíteni és megújítani és új öntözőrendszert építeni a pályán összesen 31 millió forintból a Sülysápi Gyerekfoci Egyesülettel közösen. A köz­munkaprogramokban elkészült 1 km új gyalogos járda, valamint 1 km új, burkolt vízelvezető-árok. Az év végén a költségvetési tartalékainkból 30 millió forintot fordítottunk az Iskola utca ed­dig burkolatlan szakaszának aszfalto­zására és a Vasút utcában egy új, szé­les járda építésére. Még tavasszal kapott új burkolatot a vasútállomási üzletsor előtti terület. Ezek ugyan nem kiemel­kedő projektek, mégis nagyon fontosak a város életében, és összeadva ezek össz­értéke is eléri a 60-70 millió forintot. Több területen azonban igazán jelentős projektek előkészítése zajlott a háttérben. Két fontos épület felújítására sikerült pá­lyázati forrást biztosítani: a Losonczi ut­cai orvosi rendelő és a Városi Konyha felújítására nyertünk 30, illetve 40 mil­lió Ft-ot. Ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása áthúzódik a 2017-es évre. Sok-sok egyeztetés, tárgyalás eredmé­nyeképpen megterveztük és megpá­lyáztuk egy új, városi sportcsarnok fel­építését. Már a tervezés szakaszában is kompromisszumokat kellett kötni, hiszen ezt a létesítményt jelenleg szinte kizáró­lag ún. TAO (társasági adó) forrásokra tudjuk alapozni, így a Sülysápi Sport Egyesülettel közösen tudtunk pályázni egy olyan létesítményre, ami alapvetően a TAO-ból finanszírozha­tó teremsportág, a kézilabda igényeit lesz hivatott kielégíteni. A tárgyalások, egyeztetések során pedig igyekeztünk a lehető­ségek határain belül egy multifunkcionális csarnokot kialakí­tani. Ez alatt azt értem, hogy a kézilabda mellett helyet kaphat majd a csarnokban a teremlabdarúgás (Futsal), a röplabda és számos egyéb sportág is, de alkalmas lesz a csarnok az iskolai testnevelésórák lebonyolítására is, továbbá a város kulturális rendezvényeinek egy részét is képes lesz befogadni, így kon­certek, bálok, kiállítások is szervezhetők majd az új helyszínen. Szintén fontos előkészítő munka volt a város közúthálózatá­nak és csapadékvíz-elvezető rendszerének megterveztetése. Erre azért volt szükség, hogy az esetlegesen megjelenő ilyen irányú pályázatokra felkészültek legyünk, és ne a pályázat megjelenése után kapkodjunk tervező után, hanem csak elő kelljen venni azt a tervet, amelyet be kell nyújtani az adott pá­lyázat mellékleteként. Azért költöttünk csak a tervezésre kö­zel 25 millió forintot, hogy gyorsan tudjunk reagálni, és a majdani útépítések átgondoltan és megfelelő műszaki tarta­lommal valósuljanak meg.

2016 végén volt épp tíz éve, hogy polgármesternek választot­ták a sülysápiak. Hogyan ítéli meg az elmúlt évtized ered­ményeit?

Két évvel ezelőtt harmadszor választottak meg a sülysá­pi választópolgárok polgármesternek. Ez nagy megtisztel­tetés számomra. Köszönöm mindazok bizalmát, akik­nek a jóvoltából Sülysápért dolgozhatok immár 10 éve. Vannak, akik a 2013-ban elnyert városi címet gúnyolódva szokták felemlegetni. Mintha bárki is mondta volna közü­lünk, hogy Sülysápon már kolbászból van a kerítés… Csak körbe kell nézni, milyen volt a pangó, lelakott és fejlődésében a szocializmusban rekedt Sülysáp 2006-ban, és milyen most. Legyünk reálisak: bőven van még tennivaló. A környező te­lepülésekhez képest erőn felül dolgozunk azon, hogy a régió egyik legélhetőbb kisvárosa legyen Sülysáp. A mögöttem álló képviselő-testület egységes, hatékony. A 2014-ben ellenem indult, végül képviselőként bejutott ellenzé­ki képviselő szavazatai is a legtöbb esetben támogatják a mun­kámat. Talán ez is jelzi, hogy jó úton járunk, és az együttmű­ködés visz csak előre. Tíz év egy ember életében hosszú időnek számít. Úgy érzem, hogy bőven vannak szemmel látható eredményei az elmúlt évek munkájának, de természetesen vannak még megvaló­sításra váró álmok, elképzelések, feladatok. Azon vagyok, hogy az engem eddigiekben támogatók bizalmát megőrizzem, a többiekét pedig megszerezzem.

Hogyan alakult a város pénzügyi helyzete?

2006-ban, megválasztásom után néhány héttel eljutott hozzám egy vélemény egy olyan embertől, aki nyilván nem bennem látta a következő időszak helyi vezetőjét. A vélemény így hang­zott: „nem adok két évet és csődbe viszi az önkormányzatot”. Nos, nemhogy két év alatt, de tíz év alatt sem sikerült csődöt előidéznem… Sőt! Olyan biztos alapokon nyugszik Sülysáp gazdálkodása, hogy az egész Tápió-vidéken igen jó helyzetben lévő önkormányzatnak számítunk. Az elmúlt tíz évben soha nem kellett a számlák befizetését „tologatni”, soha nem kellett a bérek kifizetését elhalasztani, vagy más likviditási problé­mát kezelni. Amire kellett, arra mindig volt pénz. A Szecsői út mentén kialakításra került Sülysáp első, tíz hek­táros gazdasági területe. Ezzel kapcsolatban is voltak olyan vélemények, hogy „kidobott pénz volt megvásárolni azt a te­rületet”. Nos, az idő itt is engem igazolt: a kialakított telkek több mint fele már gazdára talált, és már azon kell gondol­kozni, hogy hol legyen a második gazdasági területünk. A pénzügyeink tehát, köszönöm szépen, rendben vannak!

Az uniós pályázatok nagy dömpingjéről lehet hallani a hír­adásokban. Hogyan készül az önkormányzat ezekre a lehe­tőségekre?

Amit ezzel kapcsolatban újra és újra le kell szögezni: jelen­leg a Közép-Magyarországi régió települései nagyon nagy hátrányt szenvednek az ország egyéb régióihoz képest, hi­szen ide alig-alig jut forrás. Ennek az az oka, hogy a Közép- Magyarországi régiót Budapest és Pest megye alkotja, és a régió fejlettsége meghaladja az Uniós átlagot. Ezt azonban a Budapest – Pest megye kényszerházasság okozza, ugyanis Pest megye fejlettsége önállóan nem éri el az uniós átlagot. A Pest megyei települések számára tehát az uniós forrásokból csak egy igen vékony szelet érhető el, jórészt vidékfejlesztési pályázatok és a „Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program” intézkedései. Ezekre tudunk tehát fókuszálni, és minél jobb eredményt elérni. El kell még mondani, hogy a Kormány is felismerte ezt a hát­rányos helyzetet, és a hazai költségvetésből egy 80 milliárd forintos kompenzációs keretet különített el a megye számára, amire ugyanúgy pályázni kell. A számunkra elérhető pályázatokra természetesen azonnal „mozdulunk”. Már 2016-ban is benyújtottunk egy vidékfej­lesztési, egy energetikai, az óvodaépítési és egy kerékpárút-építési pályázatot. Ezek összértéke mintegy 700 millió Ft. A Pest megyei kompenzációs keret terhére kiírt útépítési pá­lyázatra éppen most készülünk, valamint egy másik vidékfej­lesztési pályázat előkészítése is folyamatban van.

A 2014-2019-es ciklus legfontosabb feladatának az útháló­zat fejlesztését jelölte meg még a választáskor, egyfajta út­felújítási programként. A vállalt cél elérhető lesz a ciklus vé­gére?

A csatornázás befejezésével égető feladatként jelentkezett az úthálózat fejlesztése. De nem csak utakat, hanem járdákat és csapadékvíz-elvezető/szikkasztó árkokat is kell építenünk. Nehézséget okoz, hogy a korábban megépített utaknak a leg­több esetben nincs alapjuk. Lényegében a homokra lett lete­rítve 2-3 cm aszfalt. Ez 5-10-15 év alatt hálósan szétrepedezett, tönkrement és a legjobbat akkor tesszük, ha elbontjuk és új útalapot és burkolatot építünk úgy, ahogy azt a szakmai normák megkövetelik: megfelelő szélességben, erős alappal, vízelvezetéssel, lehetőleg (ahol indokolt) szegéllyel. Tehát nem csak azokkal az utakkal kell foglalkoznunk, ame­lyek eddig nem voltak burkolva, hanem azokkal is, amelyeket korábban mindenféle tervezés nélkül, 3 méter szélességben „összegányoltak”. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az utak rendbetételére legalább 1500 millió, azaz 1,5 Mrd Ft-ra lenne szükség. Nos, annyira azért nem áll jól a költségvetésünk, hogy ezt elő tud­juk teremteni. Számítunk pályázati forrásokra és célzott támo­gatásokra is. E tekintetben élvezem országgyűlési képviselőnk bizalmát, és úgy gondolom, hogy ha a teljes forrásigényün­ket nem is, de annak egy tetemes részét sikerül előteremteni 2019-ig, azaz a jelen önkormányzati ciklus végéig. Szeretem megtartani az ígéreteimet, ez pedig kötelességem is.

Sokakat foglalkoztat a nyár folyamán ismertetett új városi sportcsarnok. Mekkora beruházásról van szó, és mikor kez­dődhet meg az építkezés?

Az új városi sportcsarnok költségigénye bruttó 1530 mil­lió, azaz 1,53 Mrd Ft. A költségek 70+5%-át TAO támogatás­ból, 5%-át a telek értékének figyelembevételével fogjuk tudni biztosítani. A fennmaradó 20%-ot alapesetben önerőből kell biztosítanunk, de nem kizárt, hogy akár önerő-támogatásra tudunk pályázni, vagy „névszponzorációval” tudunk még for­rásokat bevonni. Jelenleg a pályázatunk elbírálása zajlik a Magyar Kézilabda Szövetségnél, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium és a sportért felelős, Emberi Erőforrások Minisztériuma is zöld lámpát kell, hogy adjon a projektnek. Ezek a lépések még előt­tünk állnak, tehát van még miért izgulnunk! Amennyiben meglesz a „három igen”, akkor egy határozat születik arról, hogy a 70+5%-os Társasági adó támogatás fel­használására jogosultak vagyunk. Ez 1140 millió Ft. A követ­kező feladatunk az lesz, hogy ezt az összeget „lehívjuk” olyan cégektől, amelyek jelentős társasági adót fizetnek. Jó esetben akár egy nagyvállalat támogatásával is sikerülhet. Erre van­nak elgondolásaink és előzetes megállapodásaink, de addig nem léphetünk, amíg a határozat nincs a kezünkben. Az építkezést még megelőzi a közbeszerzési eljárás, ami leg­alább 2-3 hónapot vesz igénybe. A dolgok mostani állása alapján tehát legkorábban nyáron kezdődhet el az építkezés.

KN


2017-02-09 10:02
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként
Gabesz 2017.04.10 13:43:57
Ha már szóba került az újság, a márciusit csak felénk nem szórták v. más sem kapta meg?
Az interjúban említett kerékpárút pályázat - ha jól értesültem - nem kapott kedvező elbírálást, pedig jó lett volna.:(
A Polgármester Úrtól még annyit szeretnék kérdezni, hogy a 31-es út vonalán történő kerékpáros ill. gyalogos közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése tervbe van-e bármilyen szinten az Önkormányzatnál? Véleményem szerint méltatlan egy városhoz a minősége, gyakorlatilag 2 gyalogos nem fér el egymás mellett még ott sem ahol van járdának erős jóindulattal nevezhető 'valami'.
Tisztelettel:
T.Gábor
doser 2017.04.10 10:58:55
Tisztelt KN!Javasolhatja az illetékeseknek az egyenlegek küldését. Itt is diktatúra van mint az országban hiszen az újságuk is arról írhat amit maguk megengednek,másról nem írhatnak.
doser 2017.04.09 13:10:03
Tisztelt KN!Ha maga szerint a véleményem egy állítás az a szive joga.Eléggé elszomorító,az is hogy nem számolnak el a pénzel és a Fundamentánál hiányzik.De a javaslata fenyegetésnek is felfogható,egyértelmű Fidesz módszer.Ha állítás lenne már régen megtettem volna a szükséges lépéseket,de úgy látszik a médiához kell fordulni.
Katus Norbert 2017.04.06 14:56:14
Tisztelt doser!

Javaslom, hogy a valóságból próbáljon információkat szerezni.

"Azért végeztették a csatornázási műveleteket is hozzá köthető céggel." - "A közel 800 kilométer csatornahálózat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás is a végéhez közeledik. Itt a kedvezményezett Tápiómenti Területfejlesztési Társulás június 29-én hirdetett eredményt a kivitelezés nyertesei vonatkozásában. A kötelező szerződéskötési moratórium letelte után a települések képviseletében a kedvezményezett képviselői a sülysápi kisrégió vonatkozásában a Duna Aszfalt Kft. és az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. alkotta DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorciummal köthetnek szerződést." idézet egy 2012.07.19-én megjelent tájékoztatásból. A lényeg itt a közbeszerzésen nyertes, több céget magába foglaló konzorcium."Ezért nem tud elszámolni a pénzel a Társulat" "Egyértelmű,hogy használják a befizetők pénzét és a keletkező hasznot zsebre teszik" - magyarul Ön azt állítja, hogy a befizetéseket ellopják. Az egy kicsit valóban a demokrácia megcsúfolása, hogy totális sületlenségeket állíthat bárki bármilyen nyilvános felületen, csak mert a vélemény szabad... Bár, ez az Ön esetében állítás, amit javasolni fogok megtekintésre a Társulat illetékeseinek is.

Üdv!

KN
doser 2017.04.06 10:43:26
Tisztelt Katus Norbert!Ha-ha-ha.Azért végeztették a csatornázási műveleteket is hozzá köthető céggel.Ezért nem tud elszámolni a pénzel a Társulat.Egyértelmű,hogy használják a befizetők pénzét és a keletkező hasznot zsebre teszik.doser
Katus Norbert 2017.04.04 16:24:49
Kedves hozzászólók!A sportcsarnok pénzügyeiről két cikkben is jelent meg néhány gondolat:

"A mintegy 460 millió forintos önerőt az egyesület több forrásból kívánja biztosítani: lehetőség szerint önerő támogatást kíván igénybe venni, illetve névszponzorációs támogatás is szóba kerülhet. Az előzőeken felüli, még hiányzó önerőt Sülysáp Város Önkormányzatának támogatásából biztosítja majd."

"A fennmaradó 20%-ot alapesetben önerőből kell biztosítanunk, de nem kizárt, hogy akár önerő-támogatásra tudunk pályázni, vagy „névszponzorációval” tudunk még for­rásokat bevonni."Tehát azt, hogy pontosan mekkora önerő is marad - amit az önkormányzat fog adni a sport egyesület beruházáshoz -, még nem lehet tudni. Nyilván mindenki azon dolgozik, hogy a város költségvetését a legkevésbé terhelje meg az önerő.

Azt nem tudom, honnan veszi, hogy "a helyi buszjárat jóval szerényebb költségeit is nehezen gazdálkodták ki". A költséghatékonyság általános célunk a pénzügyeink tervezésekor. De működési problémánk egyáltalán nem volt, a beruházásainkhoz szükséges források is mind rendelkezésre álltak, kiegyensúlyozott és stabil a költségvetésünk.A működési költségek még nehezen tervezhetőek, de pl. pont a fenntarthatóság miatt nem építünk uszodát rögtön mellé, ami ugyan jól hangzana (hiányolják is sokan), de vállalhatatlan kiadást eredményezne.A Mészáros Lőrinc-féle és a politikailag motivált, a helyi viszonyokat nyilvánvalóan nem ismerő, irreális állításokkal, kérdésekkel nem tudok mit kezdeni... Biztosíthatom, hogy "nem adta ki az államtitkár" sem most, sem korábban.Üdvözlettel:

Katus Norbert alpolgármester
doser 2017.03.24 10:39:53
Reméljük nem valami Mészáros Lőrinc féle cég fogja építeni.Elég jól le szerepeltek a sportcsarnok és a lovasközpont építésénél.Netán itt is kiadta az államtitkár,hogy kinek kell építenie?
Jeges 2017.02.20 19:13:30
T. Polgármester Úr!

Érdekes információnak tartom, hogy amennyiben az az optimista helyzet bekövetkezne, hogy 10% önrésszel megkezdhető a sportcsarnok építése, akkor azt a 153 millió forintot honnan szándékozik előteremteni/átcsoportosítani a városvezetés. Tudtommal a korábbi években a helyi buszjárat jóval szerényebb költségeit is nehezen gazdálkodták ki. Azt még fontosabbnak tartom, hogy tájékoztassák az itt élőket a leendő sportcsarnok várható üzemeltetési költségeiről. Egy ilyen létesítmény folyamatos felügyeletet (portás,takarító...), karbantartást igényel és a közüzemi költségei is komolyak. Gondolom született már a hasznosításról és az üzemeltetésről is tervezet, érdekes lenne megismerni.

Válaszát előre is köszönöm:
Balázs Károly